Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalit-ním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.
Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii a naší novinkou je populární obor Kadeřník. Prostupnost mezi jednot-livými stupni a formami středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, nástavbového studia a možností celoživotního vzdělávání prostřednictvím dálkového studia.
Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky dobře vybavena odbornými učebnami, infor-mačními technologiemi, didaktickou technikou, odbornou knihovnou i bezpečnostními systémy. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.
Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů - učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože především kvalitní odborná příprava umožňu-je pozdější uplatnění na trhu práce, poskytujeme našim žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.
Škola provozuje vlastní restauraci, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo. Odborné práce našich žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha vý-znamných profesních postech. Pro žáky oboru Kadeřník má škola k dispozici nové kadeřnictví.
Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádáme prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol "Lázeňský pohárek". Škola je též nositelem našeho nejvyššího gastro-nomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové.

Škola je Členem Asociace kuchaŘŮ a cukrÁŘŮ ČR
Škola je Členem Asociace hotelŮ a restauracÍ ČR
  O škole
Informace a kontakty
Úřední deska
Obory studia
Přijímací řízení
Maturitní a závěrečné zkoušky
Pedagogický sbor
Třídy a třídní učitelé
Školní dokumenty
Školní vzdělávací programy
Kalendář školního roku
Partneři praktické výuky
Projekty
Odborné akce
Restaurace Luna
Kadeřnictví a holičství U Jara
Školní jídelna
Fotogalerie
Deutsch
English

ŠKOLNÍ MATRIKA